ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa

En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per servei de piscina municipal i vestidors.

ARTICLE 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable la utilització del servei de piscina i els vestidors.

ARTICLE 3. Subjectes Passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzen o es beneficien del servei de piscina.

ARTICLE 4. Quota Tributària

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.

ARTICLE 5. Tarifa

 • Entrada diària:
  • Entrada usuari fins els 2 anys: exempt
  • Entrada usuari des de 2 fins 12 anys: 1,50 euros
  • Entrada resta d’usuaris: 2,00 euros
 • Abonament temporada:
  • Abonament usuari des de 2 fins 12 anys: 18,00 euros
  • Abonament resta d’usuaris: 30,00 euros
 • Abonament familiar:
  • Abonament 1 adult + 1 xiquet/a: 45,00 euros
  • Abonament 1 adult + 2 xiquets/es: 60,00 euros
  • Abonament 1 adult + 3 xiquets/es.: 75,00 euros
  • Abonament 1 adult + 4 xiquets/es: 90,00 euros
  • Abonament 2 adults + 1 xiquet/a: 70,00 euros
  • Abonament 2 adults + 2 xiquets/es: 85,00 euros
  • Abonament 2 adults + 3 xiquets/es: 100,00 euros
  • Abonament 2 adults + 4 xiquets/es: 115,00 euros
 • Abonament quinzenal:
  • Abonament de l’1 al 15 o 15 al 31 del mes, xiquets/es: 15,00 euros
  • Abonament de l’1 al 15 o 15 al 31 del mes, adults: 25,00 euros

ARTICLE 6. Pagament

La taxa es considerarà reportada, naixent l’obligació de contribuir, quan s’inicie la prestació del servei.

ARTICLE 7. Declaració i Ingrés

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, pel procediment d’ingrés efectiu en la caixa del centre o de l’entitat col·laboradora que es determine.

ARTICLE 8. Infraccions i Sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir d’aquesta data, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.