ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa

En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per servei de piscina municipal i vestidors.

ARTICLE 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable la utilització del servei de piscina i els vestidors.

ARTICLE 3. Subjectes Passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzen o es beneficien del servei de piscina.

ARTICLE 4. Quota Tributària

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.

ARTICLE 5. Tarifa

 • Entrada usuari fins a 2 anys: exempt
 • Entrada usuari des de 2 fins a 12 anys: 1,5 euros
 • Entrada resta d’usuaris: 2 euros
 • Abonament temporada
  • Abonament usuari des de 2 fins a 12 anys: 18 euros
  • Abonament resta usuaris: 30 euros
  • Abonament familiar
   • Abonament 1 adult + 2 xiquetes/s: 60 euros
   • Abonament 1 adult + 3 xiquetes/s: 75 euros
 • Abonaments quinzenals
  • Abonament 1 al 15 o del 15 al 31 del mes xiquetes/s: 15 euros
  • Abonament 1 al 15 o del 15 al 31 del mes adults: 25 euros

ARTICLE 6. Pagament

La taxa es considerarà reportada, naixent l’obligació de contribuir, quan s’inicie la prestació del servei.

ARTICLE 7. Declaració i Ingrés

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, pel procediment d’ingrés efectiu en la caixa del centre o de l’entitat col·laboradora que es determine.

ARTICLE 8. Infraccions i Sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir d’aquesta data, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.