El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2013, va acordar l’aprovació definitiva, al no haver-se presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació del servei d’escola d’estiu el text íntegre del qual es fa públic en compliment de l’article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

DIPOSICIÓ PRELIMINAR

A l’empara del previst en l’art. 58 de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb la regulació continguda en la Secció 3a de el Capitulo III del Titulo I d’aquesta Llei, l’Ajuntament de Bell-lloc estableix la Taxa per prestació del servei
d’Escola d’Estiu, exigible conformement a aquesta Ordenança.

FET IMPOSABLE

Article 1: Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa la prestació del servei de l’escola d’estiu.

OBLIGATS Al PAGAMENT

Articulo 2: Estan obligats al pagament de la taxa per la prestació dels serveis que es regulen en aquesta Ordenança, els qui es beneficien dels serveis o activitats realitzats per l’Ajuntament.

CUANTIA

Article 3: La quantia que correspon abonar per la prestació de cadascun dels serveis al fet que es refereix aquesta Ordenança es determinés segons quantia i elements que s’indiquen en el següent epígraf:

SERVEI D’ESCOLA D’ESTIU

  • 1 nen………………………..25 euros
  • 2 nens (germans)……….45 euros
  • 3 nens (germans)……….60 euros
  • 4 nens (germans)……….80 euros

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

Articulo 4: L’obligació de pagar les Taxes regulades en aquesta Ordenança, i la meritació dels mateixos neix en general des que s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, havent-se de fer efectiu d’acord amb les següents normes de gestió.
Les taxes contemplades en aquesta Ordenança se satisfaran al moment de la formalització de la corresponent matricula.

NORMES DE GESTIÓ:

Articulo 5: Altes, baixes i renúncies.

Si es causés baixa/renúncia abans de formalitzar la corresponent matricula, i per tant abans de realitzar l’ingrés corresponent, sense que així mateix s’hagi iniciat la prestació del servei, no es reportés Taxa alguna.

Si es causés baixa/renúncia una vegada formalitzada la corresponent matricula, i per tant una vegada realitzat l’ingrés corresponent, sense que així mateix s’hagi iniciat la prestació del servei, no es reportés Taxa alguna, havent-se d’emetre informe sobre aquest tema
pel funcionari en carregat del servei a l’efecte de que prèvia sol·licitud de l’interessat es procedeixi a la devolució de l’ingrés indegudament realitzat.

Si es causés baixa/renúncia una vegada formalitzada la corresponent matricula, i per tant una vegada realitzat l’ingrés corresponent, i així mateix una vegada s’hagi iniciat la prestació del servei, en haver-se produït la meritació del la Taxa, no procedeix devolució alguna.

INFRACCIONS I SANCIONS

Articulo 6 :En matèria d’infraccions contra el que es disposa en la present Ordenança i les seves corresponents sancions s’estaran al que es disposa en la Llei General Tributària i disposicions que la complementin i desenvolupin.

Articulo 7: Els deutes derivats de l’aplicació d’aquestes normes podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.

Articulo 8: En el no regulat en aquestes normes, serà aplicable les disposicions generals sobre gestió, liquidació i recaptació de tributs locals.

Articulo 9: Vigència.

La present Ordenança Fiscal una vegada aprovada definitivament romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.”

Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos explicats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

A Benlloch a 26 de setembre de 2013.— L’Alcalde, Ángel Ribes Bellés.