Article 1. Fonaments

L’ajuntament de Benlloch, de conformitat amb els articles 15.2, 60.1 b), 85 i 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de les facultats que li atorga la mateixa, en ordre de la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Article 2. Coeficient de situació

En l’exercici de les facultats concedides per l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals, no estableix coeficient de situació, per la qual cosa les quotes a satisfer al municipi seran les resultants d’aplicar a les quotes municipals el coeficient de ponderació regulat a l’article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Article 3. Vigència

En esta Ordenança, aprovada pel Ple amb sessió del dia 14 de febrer de 2003, sorgirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2003 i seguirà en vigor en tant que no s’acorde la seua modificació o derogació expressa.